സ്വതന്ത്ര സ്വകാര്യതാനയം ജനറേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിന് മലയാളത്തിൽ സ്വകാര്യതാനയം സൃഷ്ടിക്കൂ

പരിഷ്കരിച്ചത് ഡിജിറ്റൽ മലയാളി.
നിഷാന്തിന്റെ ഒറിജിനൽ വെബ് ആപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്.
ചിത്രങ്ങൾ unDraw-യിൽ നിന്നും. Generate privacy policy in English.

GitHub stars

Welcome to Privacy Policy Generator

വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേര്

ഇ-മെയിൽ

വെബ്സൈറ്റ് യു.ആർ.എൽ.

നയം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തിയ്യതി

ഉടമസ്ഥൻ

കമ്പനിയുടെ പേര്

കമ്പനിയുടെ വിലാസം

പേര്

അടുത്തത്
Illustration to depict selections
മൂന്നാംകക്ഷി സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ
പിന്നോട്ട് അടുത്തത്

എല്ലാ വ്യാപാരമുദ്രകളും ലോഗോകളും ബ്രാൻഡ് നാമങ്ങളും അവയുടെ ഉടമസ്ഥരുടെ സ്വത്താണ്. മുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പേരുകൾ തിരിച്ചറിയൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഈ പേരുകൾ, വ്യാപാരമുദ്രകൾ, ബ്രാൻഡുകൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം ഈ വെബ് ആപ്പിനുള്ള അംഗീകാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

Illustration of a computer
    ഈ സ്വകാര്യതാനയം ജനറേറ്റർ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്.

    നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വിധങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക:

  1. ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക 🌐
  2. ഞങ്ങളുടെ ഗിറ്റ്ഹബ്ബ് റിപ്പോയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റാർ നൽകുക ⭐
  3. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഈ വെബ് ആപ്പ് പങ്കുവെയ്ക്കുക: ട്വിറ്റർ, ലിങ്ക്ഡിൻ, ഫേസ്ബുക്ക്, റെഡിറ്റ്, വാട്സാപ്പ്, ടെലിഗ്രാം.
  4. അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ചർച്ചകളിൽ ഒരു നിരൂപണമോ, അഭിപ്രായമോ ചേർക്കുക 💬
സംഗതി റെഡി!

ദാ പിടിച്ചോ സ്വകാര്യതാനയം 👇

സ്വകാര്യതാനയം
പിറകോട്ട് പോവാൻ

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ സൃഷ്‌ടിച്ച സ്വകാര്യതാനയത്തിന്റെ കൃത്യത നിയമപരമായി ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യതയല്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക.

മുഴുവൻ അറിയിപ്പ് ഇവിടെ വായിക്കാം